Home » News » (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲနှင့် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ (၉.၁.၂၀၁၈)

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲနှင့် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ (၉.၁.၂၀၁၈)

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲနှင့် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ (၉.၁.၂၀၁၈)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲနှင့် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ

w12 w8 w4 w3 w2 w1 w6 w7 w10Back